Bazar Długów
Internetowa giełda długów
Zarejestruj
Zaloguj

Regulamin

Zobacz cennik

§ 1 Zakres Regulaminu

Niniejszy regulamin jest podstawą korzystania z usług internetowego serwisu Bazar Długów, dostępnego pod adresem www.bazar-dlugow.pl. Określa on w szczególności zasady obowiązywania Regulaminu, sposób korzystania z Serwisu, relacje między podmiotami obecnymi w Serwisie, uprawnienia  oraz granice odpowiedzialności za podejmowane działania.

§ 2 Definicje

 1. Bazar Długów - internetowa giełda wierzytelności organizowana przez Operatora Serwisu na stronie internetowej www.bazar-dlugow.pl. (zwana dalej Serwisem), przeznaczona dla użytkowników zainteresowanych sprzedażą lub zakupem wierzytelności.
 2. Operator Serwisu – Vega Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 20, 31-231 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000281138, numer NIP 945-208-12-95, REGON 120476540, adres strony internetowej www.bazar-dlugow.pl, która zarządza Serwisem oraz jest administratorem danych osobowych zarejestrowanych użytkowników/wierzycieli w rozumieniu art. 4  pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego  dalej  RODO. Operator Serwisu jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe Dłużników, na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO.
 3. Dłużnik (osoba zadłużona) – oznacza osobę fizyczną lub przedsiębiorcę posiadającą zdolność do czynności prawnych, na którym ciąży obowiązek spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz Wierzyciela.
 4. Wierzyciel – oznacza każdy podmiot, posiadający zdolność do czynności prawnych, któremu przysługuje Wierzytelność od Dłużnika. Wierzyciel administruje danymi osobowymi dłużnika.
 5. Wierzytelność (Zadłużenie) – wymagalne uprawnienie przysługujące Wierzycielowi do dochodzenia spłaty zobowiązania finansowego.
 6. Dług - oznacza istniejące zobowiązanie pieniężne Dłużnika powstałe w związku z określonym stosunkiem prawnym, pochodzące z legalnego źródła, przysługujące Wierzycielowi, którego dotyczy zlecenie zamieszczenia informacji o możliwości sprzedaży w Serwisie. Wierzytelność ta winna być udokumentowana w szczególności: rachunkiem, fakturą VAT, pisemnym uznaniem długu przez dłużnika, prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego opatrzonym klauzulą wykonalności lub prawomocną ugodą zawartą przed sądem powszechnym opatrzoną klauzulą wykonalności.
 7. Użytkownik Serwisu – oznacza każdą osobę fizyczną lub przedsiębiorcę posiadającą zdolność do czynności prawnych która pomyślnie zakończyła procedurę rejestracji na stronie www.bazar-dlugow.pl.
 8. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną lub przedsiębiorcę posiadającą zdolność do czynności prawnych.
 9. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, skutkującą powstaniem Długu.
 10. Moje Konto – narzędzie na stronie bazar-długów.pl o dostępie ograniczonym tylko dla zarejestrowanych Użytkowników, umożliwiające wystawianie wierzytelności, oglądanie szczegółów wierzytelności i składanie ofert zakupu. Dostęp możliwy jest po udostępnieniu danych niezbędnych do identyfikacji danych w ramach procesu rejestracji oraz zaakceptowaniu regulaminu. Przetwarzanie danych osobowych zarejestrowanych Użytkowników następuje na podstawie art. 6 lit. b RODO i  jest niezbędne dla wykonania umowy której stroną jest zarejestrowany użytkownik.
 11. Regulamin oznacza niniejszy Regulamin przyjęty i uchwalony przez Operatora Serwisu wraz z ewentualnymi zmianami i załącznikami.
 12. Przedsiębiorca oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz.U. z 2017r., poz.2168 z późn. zm.).
 13. Usługa oznacza usługę świadczoną przez Operatora Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu za jego pośrednictwem.
 14. Reklamacja oznacza reklamację wniesioną przez Użytkownika Serwisu lub Dłużnika do Operatora Serwisu, dotyczącą nienależytego świadczenia usługi za pośrednictwem serwisu.

§ 3 Obowiązywanie Regulaminu

 1. Regulamin Serwisu jest wzorcem umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny, zwanej dalej Kodeksem cywilnym (Dz.U z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 2. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem skutecznego korzystania z serwisu i oznacza, że Użytkownik Serwisu zapoznał się z treścią Regulaminu i oświadcza, że zna i będzie przestrzegał postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Elektroniczna forma Regulaminu spełnia wymogi wzorca umowy w postaci elektronicznej
  (art. 384 § 4 Kodeksu cywilnego), umożliwiając użytkownikowi przechowywanie, kopiowanie i odtwarzanie treści niniejszego Regulaminu.
 4. Operator Serwisu może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Operator serwisu powiadomi użytkowników o wprowadzonych zmianach na stronach internetowych serwisu, poprzez zamieszczenie nowego regulaminu. Jeżeli zmiany Regulaminu spowodują zmianę praw lub obowiązków użytkowników, Regulamin zacznie obowiązywać z chwilą powiadomienia użytkowników o wprowadzonych zmianach a użytkownik który nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany ma prawo rozwiązać umowę z Operatorem Serwisu w terminie 30 dni od daty zamieszczenia nowego Regulaminu na stronach internetowych serwisu, ze skutkiem od dnia wprowadzenia zmian do Regulaminu.

§ 4 Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 1. Wszyscy Użytkownicy Serwisu, jak i Operator Serwisu zobowiązani są do korzystania z Serwisu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Bazar Długów jest publicznym serwisem, w którym zamieszczane są ogłoszenia zarejestrowanych użytkowników. Zawiera on ogłoszenia sprzedaży wierzytelności, skierowane do nieograniczonego kręgu odbiorców w celu zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności. Bazar Długów w części niewymagającej rejestracji, zawierającej ogłoszenia sprzedaży, dostępny jest dla nieokreślonego kręgu użytkowników. Zamieszczenie informacji o sprzedaży wierzytelności oraz umożliwienie nawiązania kontaktu Wierzyciela z potencjalnym nabywcą również dostępne jest dla nieokreślonego kręgu użytkowników, z zastrzeżeniem wcześniejszej rejestracji w Serwisie.
 3. Bazar Długów nie jest serwisem który lub za pośrednictwem którego, dochodzi do zawierania umów pomiędzy zarejestrowanymi Użytkownikami Serwisu.
 4. Ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności nie należy traktować jako oferty sprzedaży wierzytelności lecz jedynie, jako zaproszenia do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Operator Serwisu nie jest stroną umów zawieranych przez zarejestrowanych Użytkowników Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności za działanie którejkolwiek ze stron umowy. Operator Serwisu nie działa na rzecz żadnej ze stron jak również nie poręcza w żadnej formie zobowiązań zaciągniętych przez zarejestrowanych użytkowników, ani nie jest gwarantem wykonania umów przez żadną ze stron.
 6. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o sprzedaży wierzytelności, w szczególności za stan prawny i faktyczny (jakość i istnienie) wierzytelności.
 7. Dostęp do informacji o wierzytelnościach wystawionych do sprzedaży w Serwisie jest bezpłatny.
 8. Poprawne zakończenie procedury rejestracyjnej oznacza zawarcie umowy na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 9. Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.
 10. Zarejestrowany użytkownik nabywa uprawnienia do samodzielnego zamieszczania, edytowania i usuwania w Serwisie informacji o sprzedaży swoich wierzytelności z zastrzeżeniem, że usuwanie ogłoszeń jest odpłatne. Opłatę za usunięcie ogłoszenia określa Cennik stanowiący załącznik  nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 11. Korzystanie z usług oferowanych przez Operatora Serwisu jest odpłatne. Wysokość opłat oraz zasady ich pobierania określa załącznik nr 1 do Regulaminu - Cennik.
 12. Użytkownik chcąc prawidłowo korzystać z usług świadczonych przez Bazar Długów, musi we własnym zakresie zapewnić dostęp do sieci Internetowej, witryn WWW oraz konta e-mail w celu odbierania wiadomości Serwisu.

§ 5 Procedura rejestracyjna i wyrejestrowania

 1. Rejestracja oznacza zawarcie umowy o korzystaniu z serwisu pomiędzy Operatorem Serwisu, a rejestrującym się użytkownikiem. Rejestracja użytkowników w serwisie odbywa się  w formie elektronicznej – online.
 2. Rejestracja użytkownika w serwisie następuje z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronie www.bazar-dlugow.pl
 3. Podczas rejestracji użytkownik zobowiązany jest podawać wszelkie wymagane przez Serwis dane zgodnie ze stanem faktycznym i według swej najlepszej wiedzy, a w razie ich zmiany, nie później niż w terminie 7 dni, uaktualnić je poprzez zakładkę "Moje konto> Edycja konta".
 4. Przed podaniem danych osobowych Dłużnika, Wierzyciel zobowiązany jest zweryfikować prawdziwość i aktualność tych danych. Przed podaniem danych osobowych Konsumenta Wierzyciel obowiązany jest zawrzeć z Operatorem serwisu pisemną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych Dłużnika.
 5. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje prawne (cywilne, karne lub administracyjne) wynikłe z podania przez Użytkownika Serwisu nieprawdziwych danych lub  danych nieaktualnych a także niezaktualizowania danych przez Użytkownika Serwisu.
 6. Użytkownik dokonuje rejestracji zawsze osobiście, a w przypadku przedsiębiorcy rejestracji może dokonać tylko osoba, która jest umocowana do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
 7. W przypadku rejestracji online Operator Serwisu może zażądać od użytkownika w każdej chwili uwiarygodnienia danych podanych w trakcie rejestracji, w tym danych dotyczących wierzytelności i Dłużnika, poprzez nadesłanie uwierzytelnionych odpisów dokumentów (co najmniej poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę przedstawiającą dany dokument i zawierającą datę i miejsce poświadczenia) potwierdzających te dane, bądź poprzez przedstawienie ich do wglądu w siedzibie Operatora Serwisu Do czasu uwiarygodnienia danych Operator Serwisu ma prawo zawiesić świadczenie usług na rzecz tego użytkownika.
 8. Każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy pomiędzy nim, a Operatorem Serwisu  - (wyrejestrowanie). W celu wyrejestrowania wystarczy wysłać dyspozycję wyrejestrowania na adres e-mail, bądź listem poleconym na adres Operatora Serwisu oświadczenia zawierającego dane umożliwiające identyfikację użytkownika. Oświadczenie nie zawierające danych umożliwiających identyfikację użytkownika Operator Serwisu pozostawia bez dalszego biegu.
 9. Przed upływem terminu wypowiedzenia Użytkownik Serwisu powinien wykorzystać posiadany przez siebie zasób środków finansowych. Operator Serwisu nie zwraca niewykorzystanej kwoty Użytkownikowi Serwisu przed upływem terminu wypowiedzenia umowy. Zapis nie odnosi się do Konsumenta odstępującego od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia stosownie do postanowień ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jednolity: Dz. U.  z 2017 r., poz. 683 z późn. zm).
 10. Niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji wyrejestrowania lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub oświadczenia o wyrejestrowaniu Operator Serwisu usuwa użytkownika z bazy zarejestrowanych użytkowników oraz usuwa jego dane osobowe, chyba, że użytkownik zalega z uregulowaniem jakichkolwiek opłat na rzecz Operatora Serwisu

§ 6 Zamieszczanie ogłoszeń sprzedaży wierzytelności

 1. Wierzyciel, zamieszczając w Serwisie ogłoszenie sprzedaży wierzytelności wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych, jak również na ich udostępnienie innym Użytkownikom Serwisu.
 2. Operator Serwisu z chwilą zamieszczenia ogłoszenia sprzedaży wierzytelności, powiadamia Dłużnika drogą elektroniczną o fakcie zamieszczenia jego danych osobowych na Bazarze Długów.
 3. Wierzyciel zamieszczając ogłoszenie sprzedaży wierzytelności, zobowiązany jest do przekazania aktualnego adresu e-mail Dłużnika oraz aktualnego numeru telefonu. Nie podanie tych danych zobowiązuje Wierzyciela do samodzielnego powiadomienia Dłużnika o fakcie wystawienia długu na stronie Serwisu.
 4. W przypadku, gdy wierzytelność została zapłacona lub w inny sposób zaspokojona przez Dłużnika, bądź uległa umorzeniu, a także gdy została sprzedana (dokonano cesji wierzytelności), Wierzyciel zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia z serwisu ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.
 5. Operator Serwisu ma prawo w każdej chwili, bez jakiegokolwiek uprzedzenia i bez podania przyczyny usunąć ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności.
 6. Opłaty dotyczące użytkowania internetowego serwisu Bazar Długów określone są w cenniku znajdującym się pod adresem http://www.bazar-dlugow.pl/regulamin-i-cennik, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 7 Odpowiedzialność

 1. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z usług Serwisu, jeżeli wynika ona z przyczyn niezależnych od Operatora Serwisu (w szczególności awaria systemu, sieci teleinformatycznej itp.), bądź zależnych, lecz koniecznych dla prawidłowego działania Serwisu (w szczególności wprowadzania zmian systemowych).
 2. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czasowe zawieszenie upubliczniania informacji o sprzedaży wierzytelności w przypadkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Za wszelkie roszczenia z tytułu naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych, RODO lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych Dłużnika w związku z zamieszczeniem nieprawdziwych danych dotyczących samego Dłużnika, bądź jego długu odpowiedzialność ponosi Użytkownik Serwisu który zamieścił ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

§ 8 Procedura reklamacyjna

 1. Zarejestrowanemu użytkownikowi - Wierzycielowi przysługuje prawo dostępu i poprawienia danych osobowych udostępnionych Operatorowi Serwisu przez zakładkę edycji konta lub edycja ogłoszenia.
 2. Serwis w miarę posiadanych możliwości pomaga Wierzycielowi (Administratorowi) wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą czyli prawa dostępu do danych osobowych art. 15 RODO, prawa do sprostowania danych osobowych art. 16 RODO, prawa do usunięcia danych osobowych art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania art. 18 RODO, prawo do przenoszenia danych art. 20 RODO lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania art. 21 RODO,  poprzez wniesienie protestu. Powyższe prawa Serwis realizuje na wniosek (protest) Dłużnika złożony do Operatora Serwisu – opcja szczegóły wierzytelności, przycisk Jesteś dłużnikiem? Złóż protest. Operator Serwisu powiadamia niezwłocznie Wierzyciela o złożonym proteście. W przypadku prawa dostępu art. 15 RODO oraz prawa do przenoszenia danych art. 20 RODO działania serwisu ograniczają się do przekazania Administratorowi zgłoszonego żądania. W przypadku prawa do sprostowania danych art.  16 RODO, prawa do usunięcia danych art. 17 RODO, prawa do ograniczenia przetwarzania art. 18 RODO oraz prawa do sprzeciwu art. 21 RODO jeżeli Wierzyciel w terminie 3 dni roboczych nie ustosunkuje się do przesłanego żądania, Operator Serwisu dokona zmiany  zgodnie z żądaniem Dłużnika lub usunie ogłoszenie sprzedaży wierzytelności. Jeżeli Wierzyciel uzna żądanie Dłużnika, Operator Serwisu niezwłocznie dokonuje stosownych zmian zgodnie z wnioskiem  Dłużnika, chyba, że Wierzyciel uczynił to samodzielnie w zakładce – edycja ogłoszenia. Jeżeli Wierzyciel odmówi poprawienia danych zgodnie z żądaniem Dłużnika, Operator Serwisu może zawiesić dane ogłoszenie sprzedaży wierzytelności.
 3. Reklamacje dotyczące usługi Użytkownik może zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną lub skorzystać z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie Serwisu. Reklamacja powinna zawierać adres elektroniczny zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego przez Operatora Serwisu. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator Serwisu może zwrócić się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę.

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych i ich ochrona

 1. Zgoda Dłużnika na przetwarzanie danych osobowych nie jest wymagana. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Dłużnika bez jego zgody jest art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, chyba że Wierzyciel posiada inną podstawę prawną uprawniającą Wierzyciela do przetwarzania danych osobowych Dłużnika.
 2. Przetwarzanie danych osobowych następuje w celach ewidencyjnych zamieszczania wierzytelności, umożliwiających Użytkownikom Serwisu wykorzystanie w oferowanych przez Serwis usługach oraz powiadomienia dłużnika o fakcie wystawienia ogłoszenia sprzedaży na stronie Serwisu oraz przekazywania Administratorowi protestu Dłużnika.
 3. Dłużnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  zgodnie z art. 15-22 RODO w ramach tzw. procedury reklamacyjnej.
 4. Przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych użytkowników serwisu Operator Serwisu wykonuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jest ono niezbędne do wykonania Regulaminu, której stroną jest zarejestrowany użytkownik. Operator Serwisu informuje, że każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych i niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu zgodnie z art. 15-22 RODO Zgłoszenie żądania Użytkownik Serwisu wykonuje poprzez pocztę elektroniczną korzystając z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie Serwisu.
 5. Użytkownik Serwisu przyjmuje  do wiadomości, że poprawne zakończenie procedury rejestracyjnej oznacza zawarcie umowy na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz, że Operator Serwisu  w związku z wykonaniem umowy wynikającej z zaakceptowanego Regulaminu może  ujawnić dane osobowe Użytkownika Serwisu innym użytkownikom, wyłącznie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie, czyli w celu umożliwienia nawiązania kontaktu Wierzyciela z potencjalnym nabywcą.
 6. Użytkownik, który uzyskał dane osobowe innego użytkownika portalu za jego pośrednictwem nie jest uprawniony do dalszego przetwarzania tych danych i zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim tych danych oraz zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia po wykorzystaniu.
 7. Niezależnie od powyższego Operator Serwisu zastrzega, że ujawnienie danych osobowych może nastąpić również bez zgody osoby, której dane dotyczą, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z przepisów obowiązującego prawa i zwrócą się o to upoważnione organy lub instytucje publiczne.
 8. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki upublicznienia, pozycjonowania i ujawnienia w Internecie wystawianych przez Użytkowników ogłoszeń sprzedaży wierzytelności i danych osobowych Dłużników, również po ich usunięciu ze stron Serwisu.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe na tle lub w związku z wykonaniem umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem Serwisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Operatora Serwisu.
 2. Postanowienia § 10 ust. 1 nie obowiązują w stosunku do użytkownika, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu internetowego serwisu Bazar Długów
Cennik korzystania z giełdy Bazar Długów

 

Oferowane usługi cena brutto (PLN)
Wystawienie ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności i powiadomienie dłużnika bezpłatnie
Promocja długu przez wyróżnienie w Serwisie 50
Usunięcie wierzytelności z Serwisu 10
Usunięcie wierzytelności z Serwisu po transakcji sprzedaży przy wykorzystaniu usług Serwisu bezpłatnie
Zatwierdzenie oferty kupna przez potencjalnego nabywcę (prowizję płaci kupujący) 20

 


Strona korzysta z plików Cookie celem poprawy funkcjonalności serwisu.