Bazar Długów
Internetowa giełda długów
Zarejestruj

Regulamin

§ 1 Zakres Regulaminu

Niniejszy regulamin jest podstawą korzystania z usług internetowego serwisu Bazar Długów, dostępnego pod adresem www.bazar-dlugow.pl. Określa on w szczególności zasady obowiązywania Regulaminu, sposób korzystania z Serwisu, relacje między podmiotami obecnymi w Serwisie, uprawnienia oraz granice odpowiedzialności za podejmowane działania.

§ 2 Definicje

 1. Bazar Długów - internetowa giełda wierzytelności organizowana przez Operatora Serwisu na stronie internetowej www.bazar-dlugow.pl. (zwana dalej Serwisem), przeznaczona dla użytkowników zainteresowanych sprzedażą lub zakupem wierzytelności.
 2. Operator Serwisu – Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 20, 31-231 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000281138, numer NIP 945-208-12-95, REGON 120476540, adres strony internetowej www.bazar-dlugow.pl, która zarządza Serwisem oraz jest administratorem danych osobowych zarejestrowanych użytkowników/wierzycieli w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Operator Serwisu jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe Dłużników, będących osobami fizycznymi, w oparciu o umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uregulowane w art. 28 RODO.
 3. Dłużnik (osoba zadłużona) - osoba fizyczna lub przedsiębiorca posiadająca zdolność do czynności prawnych, na której ciąży obowiązek spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz Wierzyciela.
 4. Wierzyciel – osoba fizyczna lub przedsiębiorca posiadająca zdolność do czynności prawnych, której przysługuje Wierzytelność od Dłużnika. Wierzyciel administruje danymi osobowymi Dłużnika.
 5. Wierzytelność (zadłużenie) – wymagalne uprawnienie przysługujące Wierzycielowi do dochodzenia spłaty zobowiązania finansowego.
 6. Dług - istniejące zobowiązanie pieniężne Dłużnika powstałe w związku z określonym stosunkiem prawnym, pochodzące z legalnego źródła, przysługujące Wierzycielowi, którego dotyczy zlecenie zamieszczenia informacji o możliwości sprzedaży w Serwisie. Wierzytelność ta winna być udokumentowana w szczególności: rachunkiem, fakturą VAT, pisemnym uznaniem długu przez dłużnika, prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego opatrzonym klauzulą wykonalności lub prawomocną ugodą zawartą przed sądem powszechnym opatrzoną klauzulą wykonalności.
 7. Użytkownik Serwisu – osoba fizyczna lub przedsiębiorca posiadająca zdolność do czynności prawnych która pomyślnie zakończyła procedurę rejestracji na stronie www.bazar-dlugow.pl.
 8. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub przedsiębiorca posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 9. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Moje Konto – narzędzie na stronie bazar-długów.pl o dostępie ograniczonym tylko dla zarejestrowanych Użytkowników, umożliwiające wystawianie wierzytelności, oglądanie szczegółów wierzytelności i składanie ofert zakupu. Dostęp możliwy jest po udostępnieniu danych niezbędnych do identyfikacji danych w ramach procesu rejestracji oraz zaakceptowaniu regulaminu. Przetwarzanie danych osobowych zarejestrowanych Użytkowników następuje na podstawie art. 6 lit. b RODO i jest niezbędne dla wykonania umowy której stroną jest zarejestrowany użytkownik.
 11. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin przyjęty i uchwalony przez Operatora Serwisu wraz z ewentualnymi zmianami i załącznikami.
 12. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.
 13. Usługa - udostępnienie przez Operatora Serwisu dla Użytkowników Serwisu możliwości publikowania w Serwisie informacji o sprzedaży swoich wierzytelności a także skorzystania z polubownych usług windykacyjnych. Świadczenie usług następuje w oparciu o Regulamin i zostaje zakończone z chwilą wyrejestrowania Użytkownika.

§ 3 Obowiązywanie Regulaminu

 1. Regulamin Serwisu jest wzorcem umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), zwanej dalej Kodeksem cywilnym.
 2. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem skutecznego korzystania z Serwisu i oznacza, że Użytkownik Serwisu zapoznał się z treścią Regulaminu i oświadcza, że zna i będzie przestrzegał postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Elektroniczna forma Regulaminu spełnia wymogi wzorca umowy w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 384 § 4 Kodeksu cywilnego, umożliwiając użytkownikowi przechowywanie, kopiowanie i odtwarzanie treści niniejszego Regulaminu.
 4. Operator Serwisu może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Operator Serwisu powiadomi Użytkowników Serwisu o wprowadzonych zmianach na stronach internetowych Serwisu, poprzez zamieszczenie nowego Regulaminu. Jeżeli zmiany Regulaminu spowodują zmianę praw lub obowiązków Użytkowników Serwisu, Regulamin zacznie obowiązywać z chwilą powiadomienia Użytkowników Serwisu o wprowadzonych zmianach a Użytkownik Serwisu, który nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany ma prawo rozwiązać umowę z Operatorem Serwisu w terminie 30 dni od daty zamieszczenia nowego Regulaminu na stronach internetowych Serwisu, ze skutkiem od dnia wprowadzenia zmian do Regulaminu.

§ 4 Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 1. Wszyscy Użytkownicy Serwisu, jak i Operator Serwisu zobowiązani są do korzystania z Serwisu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Bazar Długów jest publicznym serwisem, w którym zamieszczane są ogłoszenia zarejestrowanych Użytkowników. Zawiera on ogłoszenia sprzedaży wierzytelności, skierowane do nieograniczonego kręgu odbiorców w celu zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności. Bazar Długów w części niewymagającej rejestracji, zawierającej ogłoszenia sprzedaży, dostępny jest dla nieokreślonego kręgu Użytkowników. Zamieszczenie informacji o sprzedaży wierzytelności oraz umożliwienie nawiązania kontaktu Wierzyciela z potencjalnym nabywcą również dostępne jest dla nieokreślonego kręgu Użytkowników, z zastrzeżeniem wcześniejszej rejestracji w Serwisie.
 3. Bazar Długów nie jest serwisem który lub za pośrednictwem którego, dochodzi do zawierania umów pomiędzy zarejestrowanymi Użytkownikami.
 4. Ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności nie należy traktować jako oferty sprzedaży wierzytelności lecz jedynie, jako zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Operator Serwisu nie jest stroną umów zawieranych przez zarejestrowanych Użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności za działanie którejkolwiek ze stron umowy. Operator Serwisu nie działa na rzecz żadnej ze stron jak również nie poręcza w żadnej formie zobowiązań zaciągniętych przez zarejestrowanych Użytkowników, ani nie jest gwarantem wykonania umów przez żadną ze stron.
 6. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o sprzedaży wierzytelności, w szczególności za stan prawny i faktyczny (jakość i istnienie) wierzytelności.
 7. Dostęp do informacji o wierzytelnościach wystawionych do sprzedaży w Serwisie jest bezpłatny.
 8. Poprawne zakończenie procedury rejestracyjnej oznacza zawarcie umowy na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 9. Zarejestrowany Użytkownik nabywa uprawnienia do samodzielnego zamieszczania, edytowania i usuwania w Serwisie informacji o sprzedaży swoich wierzytelności.
 10. Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.
 11. Korzystanie z usług oferowanych przez Operatora Serwisu jest odpłatne. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość opłacania pojedynczych operacji lub skorzystania z oferty abonamentowej.
 12. Opłatę za korzystanie z usług oferowanych przez Operatora Serwisu określa w stosunku do pojedynczych operacji Cennik detaliczny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, a w stosunku do pakietów abonamentowych Cennik abonamentowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 13. Użytkownik Serwisu powinien wykorzystać posiadany przez siebie zasób środków finansowych w trakcie trwania usługi. Operator Serwisu nie zwraca niewykorzystanej kwoty Użytkownikowi Serwisu. Zapis nie odnosi się do Konsumenta odstępującego od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia stosownie do postanowień ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm).
 14. Użytkownik chcąc prawidłowo korzystać z usług świadczonych przez Operatora Serwisu, musi we własnym zakresie zapewnić dostęp do sieci Internetowej, witryn WWW oraz konta e-mail w celu odbierania wiadomości Serwisu.

§ 5 Procedura rejestracyjna i wyrejestrowania

 1. Rejestracja oznacza zawarcie umowy o korzystaniu z Serwisu pomiędzy Operatorem Serwisu, a rejestrującym się Użytkownikiem. Rejestracja Użytkowników w Serwisie odbywa się w formie elektronicznej – online.
 2. Rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronie www.bazar-dlugow.pl
 3. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podawać wszelkie wymagane przez Serwis dane zgodnie ze stanem faktycznym i według swej najlepszej wiedzy, a w razie ich zmiany, nie później niż w terminie 7 dni, uaktualnić je poprzez zakładkę "Moje konto> Edycja konta".
 4. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje prawne (cywilne, karne lub administracyjne) wynikłe z podania przez Użytkownika Serwisu nieprawdziwych danych lub danych nieaktualnych a także niezaktualizowania danych przez Użytkownika Serwisu.
 5. Użytkownik dokonuje rejestracji zawsze osobiście, a w przypadku przedsiębiorcy rejestracji może dokonać tylko osoba, która jest umocowana do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
 6. Operator Serwisu może zażądać od Użytkownika w każdej chwili uwiarygodnienia danych podanych w trakcie rejestracji, w tym danych dotyczących wierzytelności i Dłużnika, poprzez nadesłanie uwierzytelnionych odpisów dokumentów (co najmniej poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę przedstawiającą dany dokument i zawierającą datę i miejsce poświadczenia) potwierdzających te dane, bądź poprzez przedstawienie ich do wglądu w siedzibie Operatora Serwisu. Do czasu uwiarygodnienia danych Operator Serwisu ma prawo zawiesić świadczenie usług na rzecz tego Użytkownika.
 7. Każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy pomiędzy nim, a Operatorem Serwisu - (wyrejestrowanie). W celu wyrejestrowania wystarczy wysłać dyspozycję wyrejestrowania na adres e-mail, bądź listem poleconym na adres Operatora Serwisu zawierającą dane umożliwiające identyfikację Użytkownika Serwisu. Oświadczenie nie zawierające danych umożliwiających identyfikację Użytkownika Serwisu Operator Serwisu pozostawia bez dalszego biegu.
 8. Przed wyrejestrowaniem Użytkownik Serwisu powinien wykorzystać posiadany przez siebie zasób środków finansowych. Operator Serwisu nie zwraca niewykorzystanej kwoty Użytkownikowi Serwisu. Zapis nie odnosi się do Konsumenta odstępującego od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia stosownie do postanowień ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm).
 9. Niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji wyrejestrowania lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy Operator Serwisu usuwa Użytkownika Serwisu z bazy zarejestrowanych Użytkowników oraz usuwa jego dane osobowe, chyba, że Użytkownik Serwisu zalega z uregulowaniem jakichkolwiek opłat na rzecz Operatora Serwisu.

§ 6 Zamieszczanie ogłoszeń sprzedaży wierzytelności

 1. Wierzyciel, zamieszczając w Serwisie ogłoszenie sprzedaży wierzytelności zobowiązany jest posiadać podstawę prawną uprawniającą do przetwarzania danych osobowych Dłużnika, jak również do udostępnienia innym Użytkownikom Serwisu danych osobowych Dłużnika.
 2. Przed podaniem danych osobowych Dłużnika, Wierzyciel zobowiązany jest zweryfikować prawdziwość i aktualność tych danych.
 3. Przed podaniem danych osobowych Dłużnika będącego osobą fizyczną Użytkownik Serwisu obowiązany jest zawrzeć z Operatorem Serwisu pisemną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych Dłużnika. Obowiązek ten nie dotyczy Użytkowników Serwisu publikujących dane osobowe Dłużników, które nie pozostają w związku z działalnością zawodową lub handlową.
 4. Operator Serwisu z chwilą zamieszczenia ogłoszenia sprzedaży wierzytelności, powiadamia Dłużnika drogą elektroniczną o fakcie zamieszczenia jego danych osobowych na Bazarze Długów.
 5. Wierzyciel zamieszczając ogłoszenie sprzedaży wierzytelności, zobowiązany jest do przekazania aktualnego adresu e-mail Dłużnika oraz aktualnego numeru telefonu. Nie podanie tych danych zobowiązuje Wierzyciela do samodzielnego powiadomienia Dłużnika o fakcie wystawienia długu na stronie Serwisu.
 6. W przypadku, gdy wierzytelność została zapłacona lub w inny sposób zaspokojona przez Dłużnika, bądź uległa umorzeniu, a także gdy została sprzedana (dokonano cesji wierzytelności), Wierzyciel zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia z Serwisu ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.
 7. Operator Serwisu ma prawo w każdej chwili, bez jakiegokolwiek uprzedzenia i bez podania przyczyny usunąć ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności.
 8. Opłaty dotyczące użytkowania internetowego serwisu Bazar Długów określone są w cennikach znajdujących się pod adresem https://www.bazar-dlugow.pl/cennik i stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 7 Dodatkowe polubowne usługi windykacyjne

 1. Z chwilą zamieszczenia ogłoszenia sprzedaży wierzytelności Użytkownik Serwisu ma możliwość skorzystania z dodatkowych polubownych usług windykacyjnych oferowanych przez Operatora Serwisu lub przez podmioty trzecie za pośrednictwem Operatora Serwisu.
 2. Dodatkowe polubowne usługi windykacyjne polegają na:
  a) windykacji telefonicznej Dłużnika;
  b) windykacji poprzez wystosowanie do Dłużnika wezwania do zapłaty;
  c) windykacji Dłużnika w terenie.
 3. Windykacja telefoniczna Dłużnika polega na nawiązaniu połączenia telefonicznego z Dłużnikiem w imieniu Wierzyciela celem ustalenia terminu spłaty zadłużenia. Niezależnie od nawiązania połączenia telefonicznego Dłużnik otrzymuje wiadomość tekstową za pośrednictwem SMS przypominającą o konieczności spłaty zadłużenia.
 4. Windykacja poprzez wystosowanie do Dłużnika wezwania do zapłaty polega na sporządzeniu pisemnego wezwania do zapłaty do Dłużnika w imieniu Wierzyciela.
 5. Windykacja Dłużnika w terenie polega na osobistym kontakcie z Dłużnikiem w miejscu w którym aktualnie Dłużnik przebywa celem ustalenia terminu spłaty zadłużenia. Warunki wynagrodzenia określa odrębna umowa.
 6. Przed dokonaniem wyboru polubownej usługi windykacyjnej Użytkownik Serwisu zapoznaje się z treścią udzielanego w celu wykonania polubownej usługi windykacyjnej pełnomocnictwa. Następnie Użytkownik Serwisu generuje pełnomocnictwo, drukuje, podpisuje i załącza do Mojego Konta dokument pełnomocnictwa oraz załącza podstawową dokumentacją dotyczącą zleconej usługi windykacyjnej.
 7. Użytkownik Serwisu dokonuje wyboru polubownej usługi windykacyjnej za pośrednictwem Mojego Konta. W zależności od rodzaju wybranej polubownej usługi windykacyjnej Wierzyciel zobowiązany jest do podania aktualnego numeru telefonu Dłużnika lub aktualnego adresu pod którym Dłużnik przebywa. W każdym przypadku wierzyciel obowiązany jest do wskazania numeru konta bankowego na który Dłużnik ma dokonać płatności zobowiązania.
 8. Serwis weryfikuje czy załączone dokumenty są kompletne i czy prawidłowo zostało załączone pełnomocnictwo.
 9. W przypadku prawidłowej weryfikacji polubowna usługa windykacyjna zostanie zrealizowana w terminie do 7 dni roboczych.
 10. Użytkownik Serwisu zostanie poinformowany o wykonaniu polubownej usługi windykacyjnej i jej wynikach poprzez ogłoszenie umieszczone na Moim Koncie.
 11. Operator Serwisu zastrzega możliwość nie wykonania usługi z przyczyn zależnych od Operatora Serwisu.

§ 8 Odpowiedzialność

 1. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z usług Serwisu, jeżeli wynika ona z przyczyn niezależnych od Operatora Serwisu (w szczególności awaria systemu, sieci teleinformatycznej itp.), bądź zależnych lecz koniecznych dla prawidłowego działania Serwisu, w szczególności wprowadzania zmian systemowych.
 2. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czasowe zawieszenie upubliczniania informacji o sprzedaży wierzytelności w przypadkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Za wszelkie roszczenia z tytułu naruszenia: Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych Dłużnika w związku ze wskazaniem nieprawdziwych danych dotyczących samego Dłużnika, bądź jego długu odpowiedzialność ponosi Użytkownik Serwisu.

§ 9 Procedura reklamacyjna

 1. Zarejestrowanemu Użytkownikowi - Wierzycielowi przysługuje prawo dostępu i poprawienia danych osobowych udostępnionych Operatorowi Serwisu przez zakładkę edycji konta lub edycja ogłoszenia.
 2. Serwis w miarę posiadanych możliwości pomaga Wierzycielowi (Administratorowi) wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą czyli prawa dostępu do danych osobowych art. 15 RODO, prawa do sprostowania danych osobowych art. 16 RODO, prawa do usunięcia danych osobowych art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania art. 18 RODO, prawo do przenoszenia danych art. 20 RODO lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania art. 21 RODO, poprzez wniesienie protestu. Powyższe prawa Serwis realizuje na wniosek (protest) Dłużnika złożony do Operatora Serwisu – opcja szczegóły wierzytelności >Jesteś dłużnikiem? Złóż protest. Administrator Serwisu powiadamia niezwłocznie Wierzyciela o złożonym proteście. W przypadku prawa dostępu art. 15 RODO oraz prawa do przenoszenia danych art. 20 RODO działania serwisu ograniczają się do przekazania Administratorowi zgłoszonego żądania. W przypadku prawa do sprostowania danych art. 16 RODO, prawa do usunięcia danych art. 17 RODO, prawa do ograniczenia przetwarzania art. 18 RODO oraz prawa do sprzeciwu art. 21 RODO jeżeli Wierzyciel w terminie 3 dni roboczych nie ustosunkuje się do przesłanego żądania, Operator Serwisu dokona zmiany zgodnie z żądaniem Dłużnika lub usunie ogłoszenie sprzedaży wierzytelności. Jeżeli Wierzyciel uzna żądanie Dłużnika, Operator Serwisu niezwłocznie dokonuje stosownych zmian zgodnie z wnioskiem Dłużnika, chyba, że Wierzyciel uczynił to samodzielnie w zakładce – edycja ogłoszenia. Jeżeli Wierzyciel odmówi poprawienia danych zgodnie z żądaniem Dłużnika, Operator Serwisu może zawiesić dane ogłoszenie sprzedaży wierzytelności.
 3. Reklamacje dotyczące usługi Użytkownik może zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną lub skorzystać z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie Serwisu. Reklamacja powinna zawierać adres elektroniczny zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego przez Operatora Serwisu. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator Serwisu może zwrócić się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę.

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych i ich ochrona

 1. Zgoda Dłużnika na przetwarzanie danych osobowych nie jest wymagana. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Dłużnika bez jego zgody jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że Wierzyciel posiada inną podstawę prawną uprawniającą Wierzyciela do przetwarzania danych osobowych Dłużnika.
 2. Przetwarzanie danych osobowych następuje wyłącznie w celu wykorzystania w oferowanych przez Serwis usługach.
 3. Dłużnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 15-22 RODO w ramach tzw. procedury reklamacyjnej.
 4. Przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych Użytkowników Serwisu Operator Serwisu wykonuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jest ono niezbędne do wykonania Regulaminu, której stroną jest zarejestrowany Użytkownik. Operator Serwisu informuje, że każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych i niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu zgodnie z art. 15-22 RODO Zgłoszenie żądania Użytkownik Serwisu wykonuje poprzez pocztę elektroniczną korzystając z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie Serwisu.
 5. Użytkownik Serwisu przyjmuje do wiadomości, że poprawne zakończenie procedury rejestracyjnej oznacza zawarcie umowy na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz, że Operator Serwisu w związku z wykonaniem umowy wynikającej z zaakceptowanego Regulaminu może ujawnić dane osobowe Użytkownika Serwisu innym Użytkownikom, wyłącznie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie lub podmiotom za pośrednictwem których Serwis wykonuje oferowane usługi.
 6. Użytkownik, który uzyskał dane osobowe innego Użytkownika portalu za jego pośrednictwem nie jest uprawniony do dalszego przetwarzania tych danych i zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim tych danych oraz zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia po wykorzystaniu.
 7. Niezależnie od powyższego Operator Serwisu zastrzega, że ujawnienie danych osobowych może nastąpić również bez zgody osoby, której dane dotyczą, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z przepisów obowiązującego prawa i zwrócą się o to upoważnione organy lub instytucje publiczne.
 8. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki upublicznienia, pozycjonowania i ujawnienia w Internecie wystawianych przez Użytkowników ogłoszeń sprzedaży wierzytelności i danych osobowych Dłużników, również po ich usunięciu ze stron Serwisu.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe na tle lub w związku z wykonaniem umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem Serwisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Operatora Serwisu.
 2. Postanowienia § 10 ust. 1 nie obowiązują w stosunku do użytkownika, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Strona korzysta z plików Cookie celem poprawy funkcjonalności serwisu.