Bazar Długów
Internetowa giełda długów
Zarejestruj

Polityka prywatności serwisu

Informacje ogólne dotyczące danych zbieranych w serwisie Bazar Długów

Serwis Bazar Długów (zwany dalej „Bazar-Dlugow.pl”) obsługuje firma Vega Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 20, 31-231 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia  w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000281138, REGON 120476540, NIP 9452081295, kapitał zakładowy w wysokości 200.000 zł wpłacony w całości.

Vega Sp. z o.o.  (zwana dalej także „Operatorem Serwisu”) jest administratorem danych osobowych zarejestrowanych użytkowników/wierzycieli w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Operator Serwisu jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe Dłużników, na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO. Operator Serwisu informuje, że administratorem danych osobowych Dłużnika w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Wierzyciel.

Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem Ochrony Danych (IOD) można skontaktować się za pośrednictwem maila pisząc na adres iod@bazar-dlugow.pl

W przypadku kierowania do Operatora Serwisu za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej oraz formularza kontaktowego korespondencji niezwiązanej zawartą umową lub świadczoną usługą, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu obsługi tej korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Operator Serwisu będzie przetwarzał dane osobowe jedynie przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, czyli udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie. Osobie, której dane dotyczą przysługują uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych w takim samym zakresie jak użytkownikom.

Użytkowanie serwisu

Aby móc skorzystać z pełnej funkcjonalności jaką daje konto w serwisie Bazar-Dlugow.pl wymagana jest rejestracja użytkownika. Rejestracji mogą dokonać zarówno podmioty gospodarcze jak i osoby prywatne. Przy rejestracji wymagane są następujące dane:

 • Imię i nazwisko (dla osób prywatnych)
 • nazwa firmy (tylko dla podmiotów gospodarczych),
 • osobowość prawna (tylko dla podmiotów gospodarczych),
 • ulica,
 • numer,
 • kod pocztowy,
 • miejscowość,
 • PESEL
 • NIP (tylko dla podmiotów gospodarczych),
 • adres e-mail,
 • nr telefonu.

Bazar-Dlugow.pl umożliwia również kontakt poprzez formularz kontaktowy bez konieczności rejestracji konta. Wówczas oprócz treści zawartych w wiadomości i dokumentów dołączonych do niej, przekazywane są nam dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail, telefon.

Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia umowy i korzystania z serwisu Bazar-Dlugow.pl. Operator Serwisu przetwarza dane osobowe zarejestrowanych użytkowników serwisu tylko w zakresie w/w danych podanych przez użytkownika w trakcie rejestracji  lub w formularzu kontaktowym i tylko w tym zakresie zbiera dane  od użytkowników serwisu. Operator Serwisu nie zbiera danych osobowych użytkowników serwisu od osób trzecich. Przetwarzanie danych osobowych w przypadkach w których Operator Serwisu występuje o zgodę użytkownika serwisu następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, a dotyczy to wykorzystania  adresu email, udostępnionych instrumentów elektronicznych oraz danych identyfikacyjnych  do porozumiewania się na odległość i świadczenia usług drogą elektroniczną. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne ale konieczne dla realizacji umowy. Jeżeli nie występujemy o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa.

Podczas wykonania umowy lub też w celu podjęcia działań na żądanie użytkownika serwisu przed  zawarciem umowy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO

Przy rozpatrywaniu skarg, wniosków, reklamacji użytkownika serwisu oraz udzielania odpowiedzi na nie podstawą prawna przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku sądowego dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Gdy przetwarzamy dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług podstawą prawną przetwarzania danych osobowym jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Podczas wizyty w serwisie Bazar-Dlugow.pl automatycznie mogą być zbierane informacje zawarte w logach systemowych. Są to dane takie jak adres IP Twojej wizyty, ciasteczka cookies, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, dostawcę internetu, czas jaki spędzasz na stronie oraz strony odwiedzane w naszym serwisie itp. Dane te zbierane są tylko i wyłącznie w celach technicznych, rozliczeń z partnerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji dotyczących ruchu na stronie internetowej.

Sposób wykorzystywania danych

Operator Serwisu nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie przekazuje danych pozyskanych w związku z użytkowaniem Bazar-Dlugow.pl podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów za pośrednictwem których wykonuje niektóre usługi oraz podmiotów udostępniających własną infrastrukturę dla poprawnej realizacji usług oferowanych w serwisie.

Dane, które podałeś przy rejestracji służą do weryfikacji twojej osoby jako wiarygodnego kontrahenta. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, pracownik Vega Sp. z o.o. skontaktuje się z tobą, aby je wyjaśnić.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy tobą, a Bazar-Dlugow.pl będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na twoje zapytanie lub w celu zebrania informacji niezbędnych do dokonania transakcji/funkcjonalności oferowanych na giełdzie Bazar-Dlugow.pl.

W przypadku kontroli jednostki nadzorującej ochronę danych osobowych , dane zbierane przez serwis Bazar-Dlugow.pl mogą zostać udostępnione organowi nadzorczemu.

Jeżeli w wyniku użytkowania serwisu Bazar-Dlugow.pl wykryte zostaną przypadki naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, twoje dane mogą zostać udostępnione odpowiednim organom wymiaru sprawiedliwości.

Sposób zabezpieczenia danych osobowych

Przy rejestracji konta w serwisie Bazar-Dlugow.pl komunikacja pomiędzy twoim komputerem a naszymi serwerami zaszyfrowana jest z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Protokół SSL to technologia szyfrowania danych przesyłanych między przeglądarką a serwerem sieciowym, która zapewnia większą prywatność i bezpieczeństwo niż nieszyfrowane połączenie sieciowe, gdyż ogranicza ryzyko przechwycenia informacji i wykorzystania ich do niewłaściwych celów przez osoby trzecie.

Wszelkie dane zebrane w wyniku użytkowania serwisu Bazar-Dlugow.pl, w tym przesłane dokumenty, przechowywane są na bezpiecznych serwerach użytkowanych przez Operatora.

Operator serwisu przechowuje dane osobowe użytkowników serwisu jedynie w okresie związania umową z użytkownikiem serwisu tj. od zarejestrowania w serwisie Bazar-Dlugow.pl do momentu wyrejestrowania.

Ponadto, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa danych Operator Strony Bazar-Dlugow.pl stosuje wiele reguł bezpieczeństwa. Są to m.in.:

 • dopuszczenie do zebranych danych tylko tych osób, które posiadają Imienny Certyfikat Bezpieczeństwa
 • nadzorowanie wszystkich osób wpuszczanych do pomieszczeń służbowych, w których są przetwarzane dane
 • zakaz używania w pomieszczeniach służbowych prywatnych urządzeń służących do kopiowania, fotografowania, nagrywania, filmowania i transmisji danych
 • zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych wszelkiej przesłanej drogą elektroniczną dokumentacji

Realizacja przysługujących praw wynikających z udostępnienia danych osobowych

Po zalogowaniu się do serwisu Bazar-Dlugow.pl i wybraniu opcji Moje Konto, a następnie pola Edycja Konta możesz wprowadzić zmiany swoich danych kontaktowych.

Będąc użytkownikiem serwisu przysługuje ci prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych które podałeś w trakcie rejestracji, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim  podstawą przetwarzania  danych  osobowych użytkownika serwisu  jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora,  użytkownikowi serwisu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, użytkownik serwisu ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownikowi serwisu  przysługuje  także prawo do przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania od Vega Sp. z o.o. danych osobowych  w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Wykonywanie tych praw następuje w oparciu o art 15-22 RODO.

Posiadasz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach w tym profilowaniu.

Zmiany danych osobowych oraz przysługujących ci praw możesz dokonać kontaktując się z Operatorem Serwisu poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie serwisu lub listownie pod adresem: Vega Sp. z o.o., ul. Bociana 20, 31-231 Kraków.

Będąc użytkownikiem serwisu w zakresie ochrony udostępnionych danych osobowych, przysługuje ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzanie twoich danych osobowych narusza RODO.

Bezpieczeństwo

Aby odpowiednio chronić zawarte informacje w systemie, zalecamy przy tworzeniu hasła do systemu, by tworzyć je maksymalnie trudne do złamania. Pamiętaj, to ty bezpośrednio odpowiadasz za dostęp do konta poprzez twój osobisty login i hasło. Wprowadziliśmy minimalne zalecenia dotyczące hasła, które musi się składać z co najmniej 8 znaków, jednakże zalecamy tworzenie haseł o możliwym maksymalnym poziomie trudności, ze znakami alfanumerycznymi, dużymi i małymi literami oraz znakami specjalnymi.

Zmiany polityki prywatności serwisu Bazar-Dlugow.pl

Serwis Bazar-Dlugow.pl zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w dowolnym czasie poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt z Operatorem Serwisu

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony prywatności i bezpieczeństwa przekazywanych danych, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie Bazar Długów lub listowny pod adresem: Vega Sp. z o.o., ul. Bociana 20, 31-231 Kraków.


Strona korzysta z plików Cookie celem poprawy funkcjonalności serwisu.