Bazar Długów
Internetowa giełda długów
Zarejestruj

Słownik pojęćBIK (Biuro Informacji Kredytowej) - instytucja, która gromadzi i udostępnia historię kredytową klientów banków. Dzięki temu można łatwo ocenić wiarygodność kredytową danej osoby. Podstawowym zadaniem BIK jest administracja danych i ich udostępnianie zainteresowanym podmiotom, które świadczą usługi finansowe.

BIG (Biuro Informacji Gospodarczej) – gromadzi, przechowuje i przetwarza dane o nierzetelnych dłużnikach. Kontrolę nad BIG-iem sprawuje Ministerstwo Gospodarki. W Polsce działają cztery takie biura.

Cedent – wierzyciel, który przelewa swoją wierzytelność lub inne prawo na osobę trzecią w drodze cesji.
 
Cesja - umowa przelewu wierzytelności zawierana między wierzycielem, a osobą trzecią, która nabywa daną wierzytelność.

Firma windykacyjna – podmiot gospodarczy zajmujący się ściąganiem długów.

Kompensata długu – wzajemne umorzenie długu. Więcej na ten temat w artykule.

Miękka windykacja – inaczej polubowna, czyli przypominanie dłużnikowi o tym, że powinien uregulować dług. Odbywa się to głównie poprzez wysyłanie monitów.

Przedawnienie - data, po której wierzyciel nie będzie miał prawa dochodzić niespłaconego długu na drodze sądowej.

Twarda windykacja - działania mające na celu odzyskanie długu, najczęściej odbywają się za pośrednictwem drogi sądowej.

Uznanie długu – czynności wykonane przez dłużnika, które wskazują na to, że dłużnik poczuwa się do spłaty zobowiązania. Uznanie długu przerywa bieg terminu przedawnienia.

Wierzyciel - osoba, której należy się zapłata, ma prawo do wierzytelności. Wierzycielem jest zatem ten, na rzecz którego dłużnik zobowiązany jest dokonać spłaty długu.

Wierzytelność - uprawnienie do otrzymania należnego świadczenia od dłużnika

Wierzytelność wymagalna – upłynął dla niej termin płatności

Wierzytelność niewymagalna – nie upłynął dla niej jeszcze termin płatności

Windykacja – dochodzenie roszczeń, czyli wszystkie działania, które mają na celu odzyskanie długu

Wymagalność roszczenia – data, w której dłużnik ma obowiązek spełnić zobowiązanie, inaczej spłacić dług

Zobowiązanie - świadczenie dłużnika, które jest należne wierzycielowi.


Strona korzysta z plików Cookie celem poprawy funkcjonalności serwisu.